Lov om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget

Nye regler om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget. Loven indeholder bestemmelser om bl.a.:

  • Håndtering af 48-timers reglen (i særlige tilfælde),
  • Registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid,

Loven indeholder vilkår om, at arbejdsgiver skal indføre et arbejdstidsregistreringssystem, der er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Formålet er, at den enkelte medarbejders daglige arbejdstid skal kunne registreres og måles. Det er op til den enkelte arbejdsgiver at bestemme, hvordan tidsregistreringen skal ske, og det vil være tilstrækkeligt for at opfylde kravet i loven, at der kun ske registrering på dage, hvor medarbejderen arbejder udover den aftalte arbejdsdag. Det betyder, at hvis medarbejderen normalt arbejder mellem kl. 8-15, skal der kun ske registrering, hvis medarbejderens arbejdstid afviger herfra.

Videre er det tilstrækkeligt, at den daglige arbejdstid registreres, men det er ikke nødvendigt at registrere hvornår på dagen, arbejdet udføres.

Registreringskravet udspringer af en EU-dom fra 2019, hvori det blev fastslået, at lønmodtageres daglige arbejdstid skal registreres, så det er muligt at sikre, at regler om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid overholdes.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.