L Alares RGB Rund 100
Sissel foran Østre Landsret

Sissel Victoria Egede-Pedersen

Advokat (H)
Direkte 44 45 51 51

Sissel Victoria bistår hovedsageligt med retssagsførelse, ansættelsesret, entrepriseret samt generel erhvervsrådgivning.

Forretningsområder

Advokatfirmaet Alares yder rådgivning om ansættelsesforhold fra ansættelsesaftaler til tvister omkring opsigelse og bortvisning. Vi udarbejder ansættelseskontrakter for både funktionærer, timelønnede og direktørkontrakter, og vi bistår gerne med etablering af medarbejderaktier eller andre incitamentsordninger eller bonusprægede aflønningsformer.

Alares rådgiver om konkurrence- og kundeklausuler, medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse eller konkurser, opsigelser og øvrige juridiske spørgsmål, der kan opstå under en ansættelse eksempelvis barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold og skatte- og afgiftsforhold.

Alares tilbyder også rådgivning i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er specielle vilkår, der skal være opfyldt for, at medarbejderen lovligt kan arbejde i Danmark.

Opstår en konflikt, kan Alares også rådgive og bistå. Det er vigtigt at få rådgivning, hvis virksomheden påtænker at afskedige en medarbejder således, at forløbet kan tilrettelægges, så reglerne er overholdt.

Vi rådgiver også medarbejdere, der er afskediget, og medarbejdere der selv ønsker at opsige deres ansættelsesforhold.

Advokatfirmaet Alares rådgiver offentlige og private bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser i både store og mindre byggerier.

Rådgivning kan både omfatte bistand inden og i forbindelse med kontraktindgåelse, under selve byggeriet og i forbindelse slutopgørelse og afleveringsforretning samt gennemgange.

Alares har erfaring både med større byggeentrepriser mellem professionelle bygherrer og entreprenører, og med mindre ombygninger og tilbygninger for private og erhverv.

Advokatfirmaet Alares bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen om blandt andet følgende:

  • Indgåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
  • AB-bestemmelserne
  • Nyopførsler, ombygninger og renoveringer
  • Udbud og licitation
  • Tilbudsloven
  • Voldgiftssager

Advokatfirmaet Alares lægger vægt på at kunne tilbyde yderst kompetent bistand ved førelse af retssager i alle instanser i retssystemet. Alares er din engagerede medspiller og rådgiver hele vejen gennem byret, Landsret og Højesteret, Sø- og Handelsretten og i Voldgiftsnævnet.

Forud for anlæg af en retssag, rådgiver Alares om procesrisiko og muligheden for at få medhold i sagen samt særlige risici. Alares lægger vægt på at rådgive om de fordele og ulemper, der er forbundet med at føre en rets- eller voldgiftssag. Dette omfatter både forretningsmæssige, tidsmæssige og økonomiske overvejelser, samt alternativer til anlæg af retssag, eksempelvis konfliktmægling.

Rets- og voldgiftssagsbehandling er en mærkesag for Alares, som har betydelig erfaring i førelse af rets- og voldgiftssager. Denne erfaring er skabt gennem hyppig deltagelse i rets- og voldgiftssager igennem en længere årrække.

Uanset hvilken konfliktløsningsmetode der vælges – følges sagen helt til dørs.

En person kan på grund af sygdom eller alderdom komme i en situation, hvor personen ikke kan træffe beslutninger om egen økonomi og / eller personlige forhold. Personen kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Familieretshuset og/eller domstolene er de myndigheder, der træffer beslutning om værgemål. Hvis der skal udpeges en fast værge, har Familieretshuset et korps af værger, der er godkendte til at påtage sig hvervet. Advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen er én af disse faste værger.

Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. En person under værgemål kan også blive frataget den retlige handleevne. Det betyder, at den værgede ikke kan indgå aftaler og kontrakter. Familieretshuset foretager vurderingen af, hvad et værgemål bør omfatte, og der vælges altid den mindst indgribende løsning, der samtidig kan opfylde formålet.

Ofte er det en god ide med en fast værge, der har indsigt i jura og økonomi, fordi der ved et værgemål er mange løse ender, budgetter og fremtid, der på én gang skal udredes. Sissel Victoria Egede-Pedersen varetager altid værgemål i tæt dialog med pårørende og kontaktpersoner således, at den værgede får den bedst mulige løsning til glæde for alle.

 

Uddannelse & CV

Uddannelse og møderet

Møderet for Højesteret 2021
Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2016
Advokat 2015
Cand. jur 2012 Syddansk Universitet

Særlige hverv

Fast værge ved Familieretshuset

Medlemskaber

Dansk Forening for Ansættelsesret
Ansættelsesadvokater
Dansk Forening for Arbejdsret
Foreningen af Procedureadvokater
Det Danske Selskab for Byggeret

Sprog

Dansk og engelsk