Pas på med at ændre på barslende medarbejderes arbejdsopgaver.

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder på barsel fik frataget en væsentlig del af sine arbejdsopgaver. Medarbejderen skulle derfor ikke varetage samme opgaver, da hun kom tilbage efter barsel.

Virksomheden havde, under medarbejderens barsel, ansat en ny medarbejder. Da den barslende medarbejder vendte tilbage til arbejdspladsen, blev arbejdsopgaverne fordelt mellem hende og den nye medarbejder. Medarbejderen indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der traf afgørelse om, at der var sket forskelsbehandling på grund af graviditet og barsel.

Ligebehandlingsnævnet tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr. 255.000,00.

Sagen blev indbragt for Byretten, der kom til samme resultat. Landsretten var enig i, at medarbejderens arbejdsopgaver var blevet væsentligt ændret. Virksomheden havde ikke løftet bevisbyrden for, at ændringerne ikke skyldtes graviditeten eller barslen.

Imidlertid fandt Landsretten, at medarbejderen havde accepteret de nye vilkår ved at fortsætte med at arbejde i virksomheden efter at være gjort bekendt med de nye arbejdsopgaver. Virksomheden blev herefter frifundet for krav om godtgørelse.

Det er vigtigt at huske på, at Forskelsbehandlingsloven medfører, at der ikke må ske afskedigelse og arbejdsforringelser begrundet i graviditet og barsel. De fleste ved godt, at man ikke må afskedige en medarbejder på barsel. Men virksomheder skal også være påpasselige med at ændre væsentligt på medarbejderes vilkår i forbindelse med graviditet og barsel.