Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle Alares Advokatfirmas opdrag, medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten.

Oplysninger om Alares Advokatfirma:

Alares Advokatfirma ApS,

Slotsbryggen 16,

4800 Nykøbing Falster,

CVR nr. 43 36 23 13,

Telefon: 44 45 51 51,

Web: www.alares.dk

Mail: info@alares.dk

Henvendelser i værgemål: vaergemaal@alares.dk

Advokater hos Alares Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Alares er registret i og medlem af Advokatsamfundet. Alares er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater.

Alares bistår med juridisk rådgivning og repræsentation. Opgaven og arbejdets omfang afgrænses i samarbejde med klienten. Alares agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. reglerne om “god advokatskik”.

Interessekonflikter

Forud for opstarten af et opdrag, undersøger Alares, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Alares er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Fortrolighed

Alares lægger vægt på, at god rådgivning bygger på tillid og respekt. Klienter hos Alares er sikret fuld fortrolighed og loyalitet. Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med en sag behandles strengt fortroligt. Alle hos Alares har tavshedspligt. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opgavens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Alares oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Honorar

Honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som rådgivningen har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

  • Det anvendte tidsforbrug,
  • Anvendt specialkompetence,
  • Opdragets kompleksitet,
  • Om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid,
  • Den interesse opdraget repræsenterer for klienten,
  • Det ansvar der er forbundet med opdraget og
  • Det opnåede resultat.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Alares afregner som udgangspunkt honorar løbende herunder afregning månedsvis ligesom der tages forbehold for at kræve forudbetaling (depositum) af såvel honorar som omkostninger, før arbejdet påbegyndes. I retshjælpssager afregnes sagen først, når sagen er afsluttet. Betalingsbetingelser er 30 dage, hvorefter der beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Dækning af omkostninger

Alares opkræver positive udlæg hos klienten forud for, at disse skal betales til tredjemand. Dette omfatter blandt andet gebyrer til offentlige myndigheder, udgifter til syn og skøn, retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til tingbogsattester, mødesalærer mv.

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.

Alares benytter Nordea Bank Danmark A/S som bankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat på klientbankkonto i Nordea. 

Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne (kunderne) dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investere. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Alares påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Opdragets varighed

Klienten og Alares kan begge til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

Såfremt Alares, rent undtagelsesvist, måtte være nødsaget til at afbryde samarbejdet, vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Hvis samarbejdet ophører før afslutning af opgaven, er Alares berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at samarbejdet afsluttes.

Korrespondance

Kommunikationen mellem Alares Advokatfirma og klienten sker på den efter omstændighederne mest hensigtsmæssige måde, herunder i vid udstrækning ved brug af e-mail. Fremsendelse af information og dokumenter sker til de e-mailadresser, som er blevet anvendt af klienten eller på anden måde oplyst til Alares. Alares’ e-mailkorrespondance er krypteret. Alares kan ikke gøres ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende.

E-mails betragtes som værende sendt til Alares’ klienter, når e-mailen er sendt til den korrekte adresse. Alares er ikke ansvarlig for, om den pågældende e-mail, når frem til modtageren, ligesom Alares ikke er ansvarlig for, om e-mailen kan læses eller åbnes af modtageren. Det er klientens eget ansvar at sikre, at klienten kan modtage krypteret mails. Alares kan desværre ikke fremsende dokumenter mm. via E-boks.

Ophavsret

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Alares leverer til klienten i forbindelse med sagen. Alares har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. Anvendelse af materiale uden Alares’ accept eller medvirken er uberettiget. Alares forbeholder sig retten til at beregne honorar for den skete brug.

Regler mod hvidvaskning

Danske advokater er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Alares er i visse sagstyper forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i visse sagstyper fremvise legitimation i form af pas eller kørekort samt sundhedskort. For selskaber skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for ejerforholdet. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Alares til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Alares også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. Ifølge loven skal Advokatfirmaet Alares samtidig udarbejde og efterleve interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med varetagelse af en sag modtager og opbevarer Alares sagsakter såvel fysisk som elektronisk. I sagsakterne vil der ofte være indeholdt personoplysninger om klienten modtaget fra såvel klienten selv, modparten, domstolene, andre offentlige myndigheder, andre rådgivere mv. Behandling af personoplysningerne som et led i sagens behandling sker på vegne af og for klienten. Alares behandler ikke personoplysningerne til andre formål end de, der er nødvendige for, at sagen kan varetages på betryggende vis.

Som det fremgår af reglerne om hvidvask ovenfor, er advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter i visse sager, uanset om klienten er en fysisk person, et selskab eller en organisation. Sådanne identitetsoplysninger skal opbevares i 5 år.  Alares videregiver ikke personoplysninger eller andre oplysninger om en verserende eller arkiveret sag uden klienten har givet samtykke til videregivelsen.

Ansvarsforsikring

Alares Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Alares Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Söderberg og Partners.

Ansvarsbegrænsning

Alares Advokatfirma er erstatningsansvarlige overfor klienten for assistance ydet i den pågældende sag i henhold til dansk rets almindelige betingelser.

Dog gælder følgende begrænsninger:

Alares’ ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget er begrænset til 20 x det fakturerede honorar, dog maksimalt DKK 5 mio. Alares kan ikke pålægges erstatningsansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tabt goodwill eller lignende indirekte tab. Klienten kan alene rejse krav mod Alares Advokatfirma, CVR-nr. 43362313.


Alares rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt Opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Alares, at klienten antager lokale advokater i udlandet. Alares bistår gerne med at pege på en udenlandsk advokat, men Alares’ involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold. Alares er ikke ansvarlig for rådgivning, der ydes af klientens øvrige rådgivere i forbindelse med løsning af en opgave, herunder, men ikke begrænset til, økonomiske rådgivere, revisorer, bankrådgivere, forsikringsrådgivere, ejendomsmæglere mv.

Arkivering

Sagsakter opbevares på elektronisk arkiv i fem år regnet fra opdragets afslutning. Der kan indgås skriftlig aftale mellem klienten og Alares om, at sagsakterne opbevares i en længere periode, hvis det er hensigtsmæssigt i relation til sagens indhold. Efter udløb af arkivperiode slettes sagsakterne.

Klager

I tilfælde af utilfredshed med Alares’ rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, opfordres klienten til at kontakte advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen direkte, hvorefter tvisten vil søgt afklaret i mindelighed.

Alares er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvister om salær opkrævet af Alares eller adfærd udøvet af en advokat i sit virke for Alares, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om Alares’ rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence. Værneting i første instans er aftalt til Retten i Nykøbing Falster.