Forretningsbetingelser

Alares Advokatfirma lægger vægt på, at du informeres så godt som muligt om, hvorledes den opgave, som du betror advokaten, vil blive løst.

Pkt. 1-14 i nærværende betingelser omhandler de aftaleretlige vilkår, der er gældende for juridisk bistand, mens pkt. 15 vedrører generel rådgivning om forløb og forventninger i en tvist (retssag, voldgiftssag, skelforretning, nævnsbehandling mm.).

1.       OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

Alares Advokatfirma ApS,

Slotsbryggen 16,

4800 Nykøbing Falster,

CVR nr. 43 36 23 13,

Telefon: 44 45 51 51,

Web: www.alares.dk

Mail: info@alares.dk

2.      HONORAR

Udgangspunktet for fakturering for bistand er afregning på baggrund af medgået tid. Advokatens timetakst pr. påbegyndt time udgør kr. 2.500,00 ekskl. moms / kr. 3.125,00 inkl. moms.

Dog kan der være tilfælde, hvor honorar fastsættes skønsmæssigt på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

 • Det anvendte tidsforbrug,
 • Sagens kompleksitet,
 • Om opgaven har nødvendiggjort arbejde under betydeligt tidspres (hasteopgaver, der kræver øjeblikkelig sagsbehandling) eller udenfor normale arbejdstider (som er hverdage mellem kl. 8-17)
 • Det ansvar, der er forbundet med opgaven og
 • Det opnåede resultat.

Der føres timeregnskab over den forbrugte tid, herunder telefonsamtaler og e-mailkorrespondance.

På opfordring fra dig kan fremsendes et estimat over sagens forventede økonomi. Det betyder, at du modtager et estimat, hvor meget du skal påregne i udgifter til juridisk bistand. Estimatet vil altid afhænge af arbejdsbyrden, og hvis det måtte vise sig, at der er mere arbejde forbundet med sagens håndtering end hvad er sædvanligt, vil du modtage et opdateret estimat.

Alares udfører ikke rådgivning på baggrund af no cure – no pay (resultatbaseret fakturering).

3.      RETSHJÆLPSFORSIKRINGSDÆKNING OG FRI PROCES

Almindelig advokatrådgivning er ikke omfattet af en retshjælpsforsikring eller reglerne om fri proces og skal således betales af dig. Det er således kun, hvis du er part i en tvist, at du kan forvente at få retshjælp eller fri proces. Både private og erhvervsdrivende kan have tegnet en retshjælpsforsikring, men kun private kan få fri proces.

3.1    Retshjælpsforsikringsdækning (retshjælp)

Retshjælp udgør en forsikring, som du kan have tegnet f.eks. via din indboforsikring, husforsikring, ulykkesforsikring eller erhvervsforsikring for erhvervsdrivende.

Retshjælpen dækker først fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet har givet tilsagn, så det er vigtigt at få ansøgt om retshjælp hurtigt. Jeg ansøger om retshjælpsdækning på dine vegne, og du kan ikke selv fremsende ansøgningen til forsikringsselskabet. Til brug for ansøgningen skal jeg modtage følgende fra dig:

 • Relevant forsikringspolice
 • Årsopgørelse for 2 år siden for dig og din ægtefælle/samlever (i 2024 skal årsopgørelse for 2022 fremsendes osv.)
 • Oplysning om antal hjemmeboende børn under 18 år.

Vilkårene for retshjælp er de følgende:

 • Der gælder et dækningsmaksimum, der er specifikt angivet i forsikringsvilkårene. Forsikringen dækker kun op til dette beløb. Herefter betaler du selv resten af udgifterne forbundet med sagens håndtering. Typisk kan en almindelig civil retssag gennemføres inden for dækningsmaksimum, men der er ikke nødvendigvis dækning til en eventuel anke. Vi vil konkret drøfte økonomien, inden en eventuel anke indleveres.
 • Du skal betale selvrisiko. Selvrisikoen fremgår tillige af forsikringsvilkårene. Typiske er selvrisikoen 10 % af forsikringens samlede udgifter. Det betyder f.eks., at hvis forsikringen skal betale kr. 200.000,00, så skal du betale kr. 20.000,00 i selvrisiko (eksemplet er alene vejledende, og selvrisikoen afhænger at de konkrete udgifter på sagen).
 • Hvis du er erhvervsdrivende og momsregistreret, skal du tillige betale momsen. Det betyder, at du, oveni opkrævningen for selvrisiko, også modtager en samlet opkrævning på moms.
 • Retshjælpen stiller typisk krav om, at sagen er behandlet i et relevant nævn, inden der kan gives tilsagn om retshjælp. Det betyder, at hvis tvisten f.eks. handler om byggeri, skal tvisten være forsøgt løst i Byggeriets Ankenævn.

Retshjælpssager afregnes, når sagen er slut. Her fremsender jeg en salærindstilling til forsikringsselskabet. Når forsikringsselskabet har godkendt indstillingen, afregner jeg sagen og fremsender opkrævning til dig på betaling af din andel af udgifterne jf. ovenfor.

I henhold til standardbetingelserne for retshjælp ydes der ikke dækning til følgende:

 • Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse (medmindre din retshjælpsforsikring er tegnet i en erhvervsforsikring)
 •  Tvister der er opstået i forbindelse med ansættelsesforhold.
 • Tvister med myndigheder skatte- og afgiftsspørgsmål.
 • Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær mv., dog kan der ydes dækning til sager om bopæl.
 • Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold mv. i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab eller samlivsforhold.
 • Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv.
 • Private injuriesager.
 • Straffesager.
 • Inkassosager.

Retshjælpen dækker ikke fuldt ud i småsager. Småsager er retssager med en beskeden sagsværdi (pt. under kr. 50.000,00). Her er hensigten, at parterne skal gennemføre retssagen uden advokatbistand. Retshjælpen dækker kun et meget beskedent beløb til advokatbistand under hovedforhandlingen (typisk kr. 3-6.000,00). Advokatens arbejdsbyrde er ikke afhængig af sagens værdi, og arbejdsbyrden er således typisk den samme uanset sagens værdi.

Jeg bistår ikke repræsentation i forbindelse en småsag, medmindre der er tale om helt særlige omstændigheder (klienten er indforstået med at betale i henhold til pkt. 2 uanset sagens værdi eller sagen løftes ud af småsagsprocessen og afregnes som en almindelig retssag).

Jeg bistår ikke med forhandlinger eller udenretlig rådgivning under retshjælpsforsikringen.

3.2    Fri proces

Fri proces kan ansøges, såfremt din husstands opfylder de økonomiske betingelser herfor. Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden på en ansøgning om fri proces typisk udgør 5-6 måneder.   

4.      ANDRE OMKOSTNINGER

Udover udgifter til mit salær for sagens behandling, kan der være andre udgifter, som du også skal afholde.

4.1    Retsafgifter

Er der tale om en retssag, skal der afholdes retsafgifter. Har du retshjælp, betaler retshjælpen disse afgifter. Har du ingen retshjælp, skal du selv betale retsafgifterne. Der opkræves særskilt fra mit honorar. Retsafgifter betales i 2 intervaller. Ved sagens anlæg betales første retsafgift:

 • Hvis sagens værdi er under 100.000 kr., betaler med retsafgift med kr. 750,00.
 • Hvis sagens værdi er over 100.000 kr., betaler med retsafgift med kr. 1.500,00.

Tre måneder inden hovedforhandlingen betales berammelsesafgiften, der beregnes på baggrund af sagens værdi:

Sagens værdiAfgift
100.001-250.000 kr.3.000 kr.
250.001-500.000 kr.8.000 kr.
500.001-1.000.000 kr.14.000 kr.
1.000.001-2.000.000 kr.35.000 kr.
2.000.001-3.000.000 kr.60.000 kr.
3.000.001-4.000.000 kr.85.000 kr.
4.000.001-5.000.000 kr.110.000 kr.
5.000.001-6.000.000 kr.135.000 kr.
Over 6.000.000 kr.160.000 kr.

4.2    Udgifter til syn og skøn

          Hvis der er tale om en tvist, hvor der er behov for syn og skøn, vil der komme udgifter hertil. Udgifterne til syn og skøn afhænger konkret af den valgte skønsmand samt opgavens type og omfang. Typisk skal du regne med, at udgifterne til syn og skøn beløber sig til et beløb mellem kr. 50.000,00 – 100.000,00 (eksemplet er alene vejledende udgiften afhænger af de konkrete omstændigheder).

Hvis du har retshjælp, dækker retshjælpen udgifterne til syn og skøn. Hvis du ikke har retshjælp, skal du selv betale udgifterne.

4.3    Øvrige udgifter

Andre omkostninger, eksempelvis gebyrer til offentlige myndigheder, tinglysningsafgifter, gebyrer, mødesalærer mv. skal afholdes af dig, og vil blive oplyst og opkrævet særskilt.

5.      KLIENTMIDLER

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Alares Advokatfirma benytter Nordea som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat på klientbankkonto i Nordea. Alares Advokatfirma påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Renter tilskrives i henhold til klientkontovedtægten og tilfalder klienten, mens negative renter afholdes af klienten.

6.      FAKTURERING

Salærafregning foretages periodisk ultimo hver måned, medmindre du har opnået tilsagn om retshjælp. I så fald afregnes salær, når opgaven er fuldført jf. pkt. 3.1.

7.      IDENTITETSOPLYSNINGER OG REGLER MOD HVIDVASK

Advokater har efter hvidvaskloven pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter i sager omfattet af Hvidvaskloven. Dette indebærer, at jeg skal indsamle og opbevare kopi af dit pas eller kørekort samt sundhedskort i visse tilfælde. Jeg vil give dig besked om at fremsende identitetsoplysninger, såfremt din sag er omfattet af Hvidvaskloven.

8.      KLAGER

I tilfælde af utilfredshed med Alares’ rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, opfordres klienten til at kontakte advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen direkte, hvorefter tvisten vil søgt afklaret i mindelighed. Alares er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af tvister om salær opkrævet af Alares eller adfærd udøvet af Alares, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

9.      ANSVARSFORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Alares Advokatfirma drives som ApS under CVR-nr. 43 36 23 13. Advokat Sissel Victoria Egede-Pedersen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaten er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Soderberg og Partners.

Alares Advokatfirma er erstatningsansvarlig overfor klienten for assistance ydet i den pågældende sag i henhold til dansk rets almindelige betingelser. Dog påtages ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i Alares Advokatfirmas ansvar: Alares Advokatfirmas ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget er begrænset til 20 x det fakturerede honorar, dog maksimalt DKK 5 mio. Klienten kan alene rejse krav mod Alares Advokatfirma, CVR-nr. 43362313 og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere. Yderlige oplysninger om ansvarsbegrænsningen fremgår af vores forretningsbetingelser.

10.    PERSONDATA

Alares håndterer personoplysninger i overensstemmelse med GDPR. Oplysninger om Alares Advokatfirmas persondatapolitik, herunder databeskyttelse mv., findes på hjemmesiden www.alares.dk.  

11.     INTERESSEKONFLIKTER

Forud for opstarten af et opdrag, undersøger Alares, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Alares er afskåret fra at repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

12.    FORTROLIGHED

Alares lægger vægt på, at god rådgivning bygger på tillid og respekt. Klienter hos Alares er sikret fuld fortrolighed og loyalitet. Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med en sag behandles strengt fortroligt. Alle hos Alares har tavshedspligt. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opgavens afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Alares oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

13.    VARIGHED

Klienten og Alares kan begge til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. Såfremt Alares, rent undtagelsesvist, måtte være nødsaget til at afbryde samarbejdet, vil det i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Hvis samarbejdet ophører før afslutning af opgaven, er Alares berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at samarbejdet afsluttes.

14.    ARKIVERING OG OPBEVARING

Sagsakter opbevares på elektronisk arkiv i fem år regnet fra opdragets afslutning. Der kan indgås skriftlig aftale mellem klienten og Alares om, at sagsakterne opbevares i en længere periode, hvis det er hensigtsmæssigt i relation til sagens indhold. Efter udløb af arkivperiode slettes sagsakterne.

15.    PART I EN RETSSAG – HVAD KAN DU FORVENTE

En retssag er en proces, hvor du er en aktiv medspiller. Advokaten kan ikke håndtere retssagen uden din aktive involvering.

Hvis du skal være en del af en tvist, f.eks. en retssag, en voldgiftssag eller en skelforretning, vil advokaten fortælle dig, at du har en procesrisiko. “Procesrisiko” betyder risikoen for, at du ikke vinder din sag. I alle sager vil der være en vinder og en taber. Advokatens første og vigtigste rolle er at vurdere din procesrisiko, så du ved, om det er værd at føre sagen, men advokaten kan aldrig love dig et givent resultat.

Advokatens muligheder for at vurdere din procesrisiko er afhængig af en række forhold, bl.a.:

 • At du klart fortæller advokaten, hvad du gerne vil opnå. Hvis advokaten ikke ved, hvad du forventer af sagen, kan advokaten ikke vurdere, om dit ønskede resultat er realistisk. I værste fald risikerer du at bruge tid og penge på at føre en sag til ende for så at blive utilfreds med resultatet.
 • At du fortæller advokaten hele forløbet og ikke tilbageholder oplysninger. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at fortælle om de forhold, som du ved ikke tjener din sag. Men modparten kender disse oplysninger og vil bruge dem imod dig. Hvis advokaten ikke kender oplysningerne, kan advokaten ikke forsvare dig mod disse og ikke tilrettelægge sagen på behørig vis. I værste fald risikerer du, at du taber sagen, fordi de skadelige oplysninger kommer frem i sidste øjeblik, hvor advokaten ikke kan nå at håndtere oplysningerne.
 • At du bidrager med relevant materiale. Tvister løses på baggrund af en blanding af beviser og lovgivning, tidligere afgørelser og fortolkningsregler. Den der påstår noget, skal som udgangspunkt bevise, at denne påstand er korrekt (bevisbyrden). Det er sjældent nok bare at afgive en forklaring om, hvordan du opfatter, at forholdene hænger sammen. Modparten har ofte en anden opfattelse af forløbet. Hvis parterne afgiver to modstridende forklaringer, udligner disse ofte hinanden, og så er bevisbyrden ikke løftet. Det betyder, at den der havde bevisbyrden, taber sagen.
 • At der enten eksisterer lovgivning eller retspraksis om sagens emne. I Danmark afgøres sager på baggrund af en kombination af lovgivning og retspraksis. Men der findes mange områder, hvor hverken lovgiver eller domstolene har taget stilling til et problem eller hvor lovgivning og retspraksis ikke er anvendt lige på din specifikke sag. Her afgøres sagen på baggrund af en række fortolkningsregler, bevisbyrderegler og parternes forklaringer om hensigterne. Videre er domstolene berettiget til at foretage et konkret skøn. Det betyder, at dommeren konkret vurderer hvilke hensyn, der skal tillægges størst betydning. Det kan være svært at forudse udfaldet af en sådan sag.
 • Hvis der skal gennemføres syn og skøn eller indhentes andre tekniske undersøgelser, kan advokaten først vurdere din procesrisiko, når disse undersøgelser foreligger. Hvis du f.eks. vil gøre gældende, at der er fejl ved udførte håndværksmæssige ydelser, kan advokaten først vurdere din procesrisiko, når skønsmanden har vurderet, om der faktisk er mangler ved de udførte arbejder. Skønserklæringen vil næsten altid afgøre sagen, og begge parter skal være indstillet på at følge skønserklæringens konklusioner.

Videre skal du være klar over følgende vilkår:

 • En retssag er en organisk proces. Sagen kan starte godt og udvikle sig dårligt eller starte dårligt og udvikle sig til noget positivt. Du kan sagtens opleve, at du får medhold i kun dele af din påstand. Ingen advokat kan garantere dig et givent udfald. Uanset hvilken advokat du gør brug af, vil lovgivning, retspraksis, bevisbyrderegler, fortolkning mm. afgøre sagen. En god advokat kan ikke reparere en dårlig sag, men en dårlig advokat kan godt ødelægge en god sag.
 • Tillid er en væsentlig faktor i en retssag. Du skal kunne stole på advokaten, men advokaten skal også kunne stole på dig. Du skal anse processen som et samspil mellem advokaten og dig. Det bedste resultat opnås altid ved samarbejde.  
 • Advokaten er ikke lønnet på baggrund af sagens udfald. Du får en regning for bistand uanset, om du vinder eller taber sagen. Men advokaten kan heller ikke lide at tabe, og hos Alares, føres ikke retssager, som man kan forudse, at klienten taber. Det er en vigtig del af advokatrådgivningen, at du rådgives imod at føre retssager, hvis procesrisikoen er for høj. Hvis du rådgives imod at føre en sag, sker det ikke for advokatfirmaets skyld. Det sker for din skyld for at spare dig at bruge tid og penge på en sag, hvor procesrisikoen er for høj.  

Jeg ser frem til samarbejdet og til at bistå dig med din sag.