Ny lov om ansættelsesbeviser er vedtaget.

I efteråret 2022 blev et nyt lovforslag sendt i høring. Det drejer sig om en ny lov om ansættelsesbeviser. Lovforslaget blev efterfølgende udskudt pga. valget, men lovforslaget er nu sendt i supplerende høring med høringsfrist den 6. marts 2023. Lovforslaget blev vedtaget den 11. maj 2023 og træder i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslaget indeholder nogle væsentlige ændringer til den nugældende ansættelsesbevislov:

  1. Den nye ansættelsesbevislov vil gælde for medarbejdere, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid i gennemsnit udgør 3 timer eller mere pr. uge i en referenceperiode på 4 fire på hinanden følgende uger (Før gjaldt loven kun ved ansættelsesforhold, der varede mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer)
  2. Arbejdsgivers oplysningspligt indtræder allerede 7 kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt (var før senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse)
  3. Hvis arbejdsmønstre er helt eller overvejende uforudsigelige, skal arbejdsgiveren give underretning til lønmodtageren om 1) at arbejdstiden er variabel, 2) de perioder hvor lønmodtageren kan blive pålagt at arbejde og 3) minimumsvarslingsperioder.
  4. Ændringer i ansættelsesvilkårene skal oplyses hurtigst muligt og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.
  5. Prøvetid kan ikke overstige 6 måneder og i tidsbegrænsede ansættelser, kan prøvetiden ikke overstige en fjerdedel af den samlede ansættelsesperiode.
  6. Arbejdsgiver må ikke hindre lønmodtageren i at tage sideløbende ansættelse, medmindre bibeskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.
  7. Godtgørelse for arbejdsgivers manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven kan udgøre op til 13 ugers løn.

Med lovens vedtagelse vil alle nye ansættelseskontrakten skulle overholde de nye regler. Eksisterende kontrakter skal ikke som udgangspunkt ændres, men hvis medarbejderen beder om at få de nye oplysninger, skal virksomheden udlevere disse senest 8 uger efter anmodningen.