Juridiske Nyheder

Logo Alares Rund

Her kan du læse mere om, hvad der rør sig i den juridiske verden både vedrørende ny lovgivning og ny retspraksis.

Husk på, at nyhedsbreve aldrig kan erstatte juridisk rådgivning. Den juridiske vurdering tager altid udgangspunkt i den konkrete sag.

Du opfordres derfor altid til at søge konkret juridisk rådgivning, hvis du har spørgsmål eller en verserende tvist.

Det bliver svære at få en sag i retten med den nye politiske aftale om domstolenes økonomi.

Justitsministeriet har netop offentliggjort en ny aftale om domstolenes økonomi for 2024-2027, der markerer betydelige ændringer i adgangen for private […]

Læs mere

Vær obs på arbejdsgiverbetalte kontingenter

Landsskatteretten har netop truffet afgørelse om, at arbejdsgivers kontingentbetaling for medarbejdernes medlemskab af visse netværk herunder Rotary, Round Table, JCI […]

Læs mere

Hvor alvorligt skal man tage Rettens frister?

Når en sag behandles ved domstolene, fastsættes typisk nogle frister. Disse frister handler om, at den ene part skal gøre […]

Læs mere

Kender du udgifter forbundet med at føre en retssag?

De fleste er klar over, at det selvfølgelig koster penge at have en advokat til at bistå sig i en […]

Læs mere

Lov om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget

Nye regler om væsentlige ændringer for arbejdstid er nu vedtaget. Loven indeholder bestemmelser om bl.a.: Loven indeholder vilkår om, at […]

Læs mere

Vigtigt at vide om værneting

De fleste erhvervsdrivende er klar over, at man kan indgå værnetingsaftaler i sine salgs- og leveringsbetingelser. Men vidste du, at […]

Læs mere

Hvordan foregår en retssag?

Hos Alares ønsker vi, at du er bedst klædt på til forløbet i en retssag, så du ved, hvad du […]

Læs mere

Forståelsen af EU-Rådets direktiv om ligebehandling (spørgsmål om alder)

EU-Rådet vedtog i 2000 direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Direktivet fastslår bl.a., […]

Læs mere

Bygherres rettigheder i tilfælde af entreprenørens konkurs – materialer

Desværre sker det, at en entreprenør går konkurs under udførelsen af en entreprise. I tilfælde af en entreprenørs konkurs, er […]

Læs mere

Overførsel af persondata til USA

De fleste virksomheder overfører persondata til USA. Det kan f.eks. ske, når virksomheden bruger Microsoft, Dropbox og programmer fra andre […]

Læs mere

Vær opmærksom på reglerne om forbud mod forskelsbehandling

I medfør af Forskelsbehandlingsloven § 2 må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle sine medarbejdere. Forbuddet mod forskelsbehandling omfatter, jf. lovens ordlyd, […]

Læs mere

Teknisk raskmelding kan sikre din adgang til sygedagpengerefusion

Hvis din virksomhed har en langtidssygemeldt medarbejder, kan særligt sommerferien udgøre et problem. Din ret til sygedagpengerefusion afhænger af medarbejderens […]

Læs mere

Ny ansættelsesbevislov pr. 1. juli 2023

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023. Her får du et hurtigt overblik over mindstekravene til ansættelsesbeviser […]

Læs mere

Udlånsaftaler og jobklausuler

Det kan være fristende at overveje udlån af sine medarbejdere, hvis virksomheden oplever et midlertidigt fald i opgaver. Med en […]

Læs mere

Fastholdelsesbonus

De fleste virksomheder ved, at det både er dyrt og tidskrævende at ansætte nye medarbejdere. Endnu værre er det, hvis […]

Læs mere

Det kan være i strid med reglerne i GDPR at oplyse om årsagen til en medarbejders stop på arbejdspladsen.

Der kan være mange årsager til, at man som arbejdsgiver ønsker at orientere arbejdspladsen, når en medarbejder fratræder. Arbejdsgiver må […]

Læs mere

Regler for udlån af medarbejdere

De svingende arbejdsmængder i byggebranchen kan gøre det attraktivt at udlåne medarbejdere til andre virksomheder som alternativ til en opsigelse. […]

Læs mere

Kender du reglerne for fleksjobansatte?

Rigtig mange virksomheder vil gerne gøre brug af fleksjobansatte. Fordelene er mange; virksomheden får en kompetent medarbejder i en fornuftig […]

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet har varslet 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre.

i Finansloven for 2023 blev det aftalt, at tvillingeforældre skal have 26 ugers ekstra orlov. Parterne er nu blevet enige […]

Læs mere

Nedskrivning af entreprenørgaranti ved konkurs

Hvis parterne har indgået aftale om AB18, skal entreprenøren som udgangspunkt stille sikkerhed over for bygherre. På tilsvarende vis skal […]

Læs mere

Lovforslag om seksuel chikane er vedtaget.

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der har til formål at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen. Loven forpligter arbejdsgiver til […]

Læs mere

Der er åbnet mulighed for aftaler om klientbetaling i erhvervsretshjælpssager.

Mange kender retshjælpen fra deres private forsikringer. Men retshjælp har også vundet indpas i mange erhvervsforsikringer. Det giver mange virksomheder […]

Læs mere

Kom til lynkursus i ansættelsesret og bliv klædt (endnu bedre) på.

I samarbejde med BLF afholder vi den 3. marts 2023 lynkursus i ansættelsesret. På kurset gennemgår vi overordnet de vigtigste […]

Læs mere

Kender du varslingsreglerne for ferieafholdelse?

I medfør af Ferieloven skal arbejdsgiver og arbejdstager helst blive enige om, hvornår arbejdstager skal holde ferie. Men det kan […]

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser er vedtaget.

I efteråret 2022 blev et nyt lovforslag sendt i høring. Det drejer sig om en ny lov om ansættelsesbeviser. Lovforslaget […]

Læs mere

Kender du reglerne om forældelse?

Forældelsesfristen i langt de fleste krav i Danmark er 3 år. Fristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor kreditor vidste […]

Læs mere

Har du styr på reglerne om reklamation?

Købeloven finder anvendelse på de fleste køb i Danmark. Selv i de tilfælde, hvor Købeloven ikke finder direkte anvendelse, finder […]

Læs mere

Kan du tælle til 120 dage?

Funktionærloven indeholder en bestemmelse om opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages sygdom med løn. Bestemmelsen dikterer, at arbejdsgiver, når […]

Læs mere

Pas på med at ændre på barslende medarbejderes arbejdsopgaver.

Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder på barsel fik frataget en væsentlig del af […]

Læs mere

Bødestraf for ikke at ville modtage kontanter

i medfør af Betalingslovens § 81 stk. 1 har alle betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet […]

Læs mere

Kender du reglerne om hævd?

I Danmark har vi nogle gamle love, der stadig er anvendelige, f.eks. Danske Lov. Danske Lov er en af de […]

Læs mere

Nye regler om ansættelsesbeviser er på vej

Beskæftigelsesministeriet forventes at fremsætte forslag til ny lov om ansættelsesbeviser i november 2022 til ikrafttræden den 1. juli 2023. Den […]

Læs mere

Privat brug af firmabilen berettigede en bortvisning

Arbejdsretten har nyligt truffet afgørelse i en sag om en medarbejders private brug af firmabilen. Sagen vedrørte en medarbejder, der […]

Læs mere

Er der håb for arbejdsgiver, når medarbejderen kører vanvidskørsel?

I 2021 trådte en ny lov om vanvidskørsel i kraft. Loven medførte, at politiet kunne konfiskere bilen ved kørsel med […]

Læs mere