Forståelsen af EU-Rådets direktiv om ligebehandling (spørgsmål om alder)

EU-Rådet vedtog i 2000 direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Direktivet fastslår bl.a., at medarbejdere ikke må udsættes for aldersdiskrimination.

Det følger af direktivets artikel 3, at direktivet finder anvendelse i både den offentlige og private sektor på alle personer for så vist angår vilkårene for adgang til beskæftigelse. Herudover også i relation til udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig beskæftigelse. Dette betyder, at udvælgelseskriterier og ansættelsesvilkår, uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet, herunder i henseende til forfremmelse, ikke må være i strid med direktivet.

Direktivet har været genstand for fortolkning ad flere omgange. Senest er EU-domstolen blevet bedt om at tage stilling til, om direktivet omfatter hvervet som politisk valgt formand i en arbejdstagerorganisation. EU-domstolen fandt, at hvervet som formand også var omfattet af direktivet.

Idet den pågældende ikke kunne opstille som formand på ny på grund af sin alder, udgjorde dette forskelsbehandling på grund af alder. Der blev tilkendt godtgørelse med kr. 25.000,00.

Husk altid på, at direktivet, der er implementeret i dansk ret i Forskelsbehandlingsloven, finder anvendelse på ansættelsesforhold. Det er ikke tilladt at forskelsbehandle på baggrund af en række forhold, herunder alder.