Bygherres rettigheder i tilfælde af entreprenørens konkurs – materialer

Desværre sker det, at en entreprenør går konkurs under udførelsen af en entreprise. I tilfælde af en entreprenørs konkurs, er konkursboet berettiget til at indtræde i entreprisen. Kurator skal hurtigst muligt oplyse, om konkursboet ønsker at indtræde. Indtræder konkursboet ikke i entreprisen, skal bygherre ophæve entrepriseaftalen og indkalde til en stadeopgørelse. Her opgøres entreprisens stade og kvaliteten af udførte arbejder.

Konkursboet er berettiget til betaling for arbejder udført frem til konkursen, men bygherre kan modregne krav relateret til entreprisens færdiggørelse. Det kan f.eks. være udgifter til udbedring af mangler, merudgifter forbundet med at antage ny entreprenør, tab begrundet i forsinkelser pga. konkursen.

Ofte kan der opstå spørgsmål om materialer og ejendomsretten hertil. Bygherre vil måske gøre gældende allerede at have betalt for materialerne og derfor være berettiget til at få disse udleveret fra konkursboet uden yderligere betaling.

Hvis bygherre kan dokumentere at have betalt specifikt for materialerne, er ejendomsretten naturligvis overgået til bygherre.

Problemstillingen opstår nærmere, når entreprenørens fakturering udgør acontobetalinger uden specifikation af, hvad betalingen vedrører.

Vestre Landsret har netop afsagt dom i en sag, hvor der var tvist om ejendomsretten til nogle stålspær. Stålspærene var specialfremstillede, var påført ordrenummer og talkode og var derfor individualiserede, så stålspærene kunne udskilles fra andre byggematerialer. Landsretten fandt det bevidst, at bygherre havde betalt for stålspærene på baggrund af vidneforklaringer og betalingerne sammenholdt med stade (bygherres betalinger oversteg væsentligt stade).

Dommen afspejler dels, at bygherre bør sikre sig specifik dokumentation for betaling af materialer, og dels at bygherre, i tilfælde af entreprenørens konkurs, hurtigt bør få overblik over materialer i konkursboets besiddelse, som tilhører bygherre og kræve disse udleveret.